Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Czuprynki Gdynia oraz sprzedaży kosmetyków. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 

1. Salon Czuprynki Gdynia otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 20.00, w soboty w godzinach 9.00 – 18.00 i w niedziele w godzinach 10.00 - 15.00.

2. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

2.1. Salon Czuprynki Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

2.2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowym koszcie Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

3. Zakup usługi w Salonie Czuprynki Gdynia jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

4. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Czuprynki Gdynia. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika Salonu może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze.

5. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Czuprynki Gdynia ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

6. Przeciwwskazaniem do wykonania usługi są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

7. Promocje i rabaty nie łączą się.

8. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Czuprynki Gdynia, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Za usługi świadczone w Salonie Czuprynki Gdynia można płacić gotówką lub karta płatniczą.

10. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, salon ma prawo do odmowy wykonania usługi.

11. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

12. Wizyty nie potwierdzone do godziny 15:00 dnia poprzedzającego wizytę zostaną automatycznie anulowane.

13. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Czuprynki Gdynia zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty.

14. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Czuprynki Gdynia, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15. Informujemy, że obszar Salonu objęty jest monitoringiem.

15.1 Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

15.2 Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.

15.3 Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 3 miesięcy, po których upływie podlegają zniszczeniu.

16. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.

17. Na terenie Salonu Czuprynki Gdynia zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu.

18. REGULAMIN KORZYSTANIA Z FOTELI FRYZJERSKICH AUTO​ I MOTOR:

18.1 Fotele fryzjerskie Auto i Motor są przeznaczone dla dzieci o wadze nie przekraczającej 25 kg.


18.2 Rodzic lub opiekun umieszcza dziecko na fotelu fryzjerskim oraz je z niego zdejmuje.


18.3 Podczas strzyżenia w fotelu fryzjerskim Auto dziecko musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa ­ w przeciwnym razie asysta rodzica lub opiekuna jest konieczna podczas całości wykonywania usługi fryzjerskiej.

18.4 Przebywając w fotelu fryzjerskim Auto i Motor dziecko nie może wstawać, wychylać się oraz wykonywać ruchów zagrażających stabilności fotela (np. bujać się).


18.5 Podczas używania foteli fryzjerskich Auto i Motor rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci pozostających pod ich opieką.

18.6 Korzystanie z foteli fryzjerskich Auto i Motor jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


19.  REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW NA TERENIE SALONU CZUPRYNKI GDYNIA:

19.1 Rodzice lub opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci przebywających pod ich opieką. Każde dziecko korzysta z atrakcji placu zabaw salonu Czuprynki Gdynia wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby dorosłej.

19.2 Korzystać z placu zabaw Salonu Czuprynki Gdynia można wyłącznie bez obuwia zewnętrznego.


19.3 Wszystkie zabawki oraz sprzęty, które znajdują się na placu zabaw Salonu Czuprynki Gdynia mogą być używacne wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19.4 Wszelkie skaleczenia, zadrapania lub inne urazy powstałe podczas korzystania z placu zabaw Salonu Czuprynki Gdynia muszą być niezwłocznie zgłaszane do pracownika “Czuprynek”.


19.5 Rodzice lub opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody, które dzieci przebywające pod ich opieką wyrządzą na mieniu Salonu Czuprynki Gdynia lub zdrowiu innych osób korzystających z placu zabaw.


19.6 Dzieci przebywające na placu zabaw Salonu Czuprynki Gdynia mogą korzystać ze zjeżdżalni, wspinaczki  i huśtawki wyłącznie w asyście rodzica lub opiekuna.


19.7 Obowiązuje zakaz zrzucania zabawek i jakichkolwiek innych przedmiotów po zjeżdżalni.


19.8 Przebywanie na placu zabaw Salonu Czuprynki Gdynia i korzystanie z jego urządzeń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

20. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Czuprynki Gdynia niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 7 dni od daty wizyty.

20.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gdynia@czuprynki.pl Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.

20.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Czuprynki Gdynia zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

20.3. Salon Czuprynki Gdynia rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

21. Prosimy o przemyślane zakupy w Salonie Czuprynki Gdynia. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

22. Salon Czuprynki Gdynia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.